Điều khoản và điều kiện chung đối với
Dịch vụ Instant Crypto Credit Lines™ của Nexo

I. GIỚI THIỆU

1. Các điều khoản và Điều kiện chung đối với tín dụng bảo đảm bằng tài sản Crypto (còn gọi là Điều khoản chung) sẽ chi phối các mối quan hệ giữa khách hàng (có thể là “bạn”) và bất kỳ công ty mẹ, công ty con hoặc tổ chức nào thuộc nhóm công ty Nexo của chúng tôi, trong khi khách hàng và Nexo sau đây gọi là “Bên” được liên đới với nhau sau đây gọi là “Các bên”, liên quan đến việc khách hàng sử dụng các khoản vay tín dụng Crypyo do Nexo cấp, và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (Hợp đồng thỏa thuận) giữa Các bên.

II. ĐỊNH NGHĨA

1. Luật hiện hành là bất kỳ luật, pháp chế, quy định, pháp lệnh, hiệp ước, hướng dẫn, chính sách và đạo luật nào được ban hành bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc lập quy nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong Mục XV.1 và Mục XV.2 của các Điều khoản chung này.

2. Tài sản kỹ thuật số là bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào mà Nexo chấp nhận áp dụng (chẳng hạn như crypto, stablecoin và tài sản đượcToken hóa).

3. Quyền sở hữu trí tuệ là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp nào thuộc về Nexo, ví dụ như quyền đối với nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo, bản quyền và các quyền liên quan, bí quyết, nghiên cứu, ấn phẩm, thỏa thuận, tên thương mại và tên công ty, v.v.

4. Lãi suất nghĩa là tiền lãi chỉ định được để dồn có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo các Điều khoản chung của Nexo.

5. Vay tín dụng Crypto từ Nexo nghĩa là bất kỳ khoản vay tín dụng tài sản Kỹ thuật số nào do Nexo cấp và tổng số tiền của khoản vay tín dụng đến hạn mà Khách hàng gửi cho Nexo bất cứ lúc nào cho đến khi hoàn trả đầy đủ, bao gồm cả tiền gốc, tiền lãi và các khoản phí do bên Nexo yêu cầu nằm trong Hợp đồng thỏa thuận này.

6. Tài khoản Nexo là một tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp được mở tại Nexo mà thông qua đó chủ tài khoản có thể sử dụng tín dụng tài sản Crypto, cũng như các dịch vụ khác của Nexo.

7. Nền tảng Nexo nghĩa là bất kỳ trang web Nexo, ứng dụng di động và bất kỳ kênh truyền thông chính thức nào của Nexo, bao gồm nội dung và dịch vụ có sẵn hoặc thông qua mọi cập nhật, nâng cấp và phiên bản trên cùng nền tảng đó.

III. KHÁCH HÀNG

1. Một thể nhân hoặc pháp nhân chỉ có thể tham gia vào Hợp đồng thỏa thuận này và sử dụng Vay tín dụng Crypto từ Nexo nếu đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây:

1.1. Thể nhân hoặc pháp nhân không phải là công dân hoặc cư dân của một quốc gia bị trừng phạt theo danh sách cập nhật của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu và bất kỳ Quốc gia Thành viên EU nào, Kho bạc Chính phủ Anh, v.v. .;

1.2. Thể nhân hoặc pháp nhân không phải là công dân hoặc cư dân của Bulgaria và Estonia;

1.3. Thể nhân hoặc pháp nhân ít nhất là 18 tuổi hoặc trong độ tuổi hợp pháp để tham gia các mối quan hệ hợp đồng với Nexo (tùy theo điều kiện nào đến sau);

1.4. Thể nhân hoặc pháp nhân đã mở Tài khoản Nexo với Nexo;

1.5. Thể nhân hoặc pháp nhân đã đọc qua, hiểu rõ và đồng thuận với Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của chúng tôi.

2. Bằng việc tham gia vào Hợp đồng thỏa thuận này, thể nhân hoặc pháp nhân đồng thời công nhận và xác nhận việc đáp ứng tất cả các điều kiện được quy định ở trên. Trong trường hợp, sau này chúng tôi xác nhận rằng khách hàng không đáp ứng hoặc không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong số những điều kiện này nữa, chúng tôi có thể tạm dừng cung cấp các dịch vụ của Nexo, đóng Tài khoản Nexo và không cho phép khách hàng đó sử dụng dịch vụ Nexo.

3. Dựa vào quyền quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi mà không cần chịu trách nhiệm đối với khách hàng, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể: (i) từ chối yêu cầu cấp Vay tín dụng Crypto từ Nexo; (ii) thay đổi các điều kiện để tham gia Hợp đồng thỏa thuận hoặc sử dụng Vay tín dụng Crypto từ Nexo; (iii) tạm dừng việc cung cấp Vay tín dụng Crypto từ Nexo hoặc toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ khác của Nexo; hoặc (iv) thay đổi, cập nhật, xóa bỏ, hủy, tạm dừng, vô hiệu hóa hoặc ngưng bất kỳ tính năng, thành phần, nội dung, gói ưu đãi hoặc tiếp thị giới thiệu nào của Vay tín dụng Crypto từ Nexo.

IV. VAY TÍN DỤNG CRYPTO TỪ NEXO VÀ TÀI SẢN THẾ CHẤP

1. Nexo sẽ ​​cấp cho khách hàng Vay tín dụng Crypto từ Nexo nằm trong Tài sản kỹ thuật số, nếu khách hàng cung cấp Tài sản kỹ thuật số bắt buộc làm tài sản thế chấp bằng cách chuyển chúng vào Tài khoản Nexo (Tài sản thế chấp). Tất cả các Tài sản kỹ thuật số như vậy được biểu thị trên Nền tảng Nexo và nằm trong Tài khoản Nexo và có sự thay đổi tùy thuộc vào thời gian.

2. Giá trị của Vay tín dụng Crypto từ Nexo sẽ được tính theo tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV), như được biểu thị trên Nền tảng Nexo và có sự thay đổi tùy thuộc vào thời gian so với giá trị của Tài sản thế chấp tại thời điểm vừa cấp. Giá trị của Tài sản thế chấp sẽ được Nexo tính toán linh hoạt theo chính sách áp dụng theo thời gian thực, trên cơ sở tỷ lệ phần tram ký quỹ áp dụng cho giá trị thị trường của Tài sản thế chấp này và các tài sản này sẽ được định giá theo tỷ lệ trao đổi tương đương với giá trung bình theo khối lượng của Tài sản kỹ thuật số có liên quan trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.

3. Khách hàng phải luôn duy trì tài sản thế chấp cần thiết tương đương với khoản cho vay trên giá trị (LTV).

4. Trừ trường hợp bị cắm bởi bất kỳ Luật hiện hành nào, nếu không thì theo Hợp đồng thỏa thuận này, Nexo có được quyền sở hữu Tài sản thế chấp trong khi Vay tín dụng Crypto từ Nexo vẫn còn nợ.

V. LÃI SUẤT

1. Lãi suất cộng dồn hàng năm sẽ bắt đầu được tích lũy kể từ ngày bắt đầu kích hoạt Vay tín dụng Crypto từ Nexo (Ngày bắt đầu), theo tỷ lệ được xác định tại thời điểm Vay tín dụng Crypto từ Nexo được cấp và được biểu thị trong Tài khoản Nexo trên Nền tảng Nexo. Lãi suất có sự thay đổi tùy thuộc vào thời gian, dựa trên quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi.

2. Lãi suất sẽ được tính hàng ngày, vào lúc cuối mỗi ngày dương lịch và dựa trên cơ sở số ngày thực tế đã trôi qua trong một năm 365 ngày.

3. Không phải hoàn trả tiền lãi định kỳ theo thời hạn. Mọi khoản lãi tích lũy sẽ được biểu thị rõ trong Tài khoản Nexo.

VII. ĐIỀU KHOẢN

1. Vay tín dụng Crypto từ Nexo sẽ được đáo hạn trong vòng 12 tháng được tính kể từ Ngày bắt đầu (cũng là Ngày đáo hạn).

2. Trừ trường hợp chấm dứt vào Ngày đáo hạn theo các Điều khoản chung này, nếu không thì thời hạn của Vay tín dụng Crypto từ Nexo sẽ được tự động gia hạn thêm 12 tháng nữa. Tổng số lần thực hiện gia hạn được nêu ở trên sẽ không giới hạn.

VIII. HOÀN TRẢRÚT VAY TÍN DỤNG CRYPTO TỪ NEXO

1. Vay tín dụng Crypto từ Nexo sẽ được hoàn trả vào Ngày đáo hạn trừ trường hợp thời hạn của nó được tự động gia hạn theo Mục. VII.2.

2. Khách hàng có thể hoàn trả bất cứ lúc nào trước Ngày đáo hạn và với bất kỳ khoản tiền nào: (i) bằng cách chuyển vào Tài khoản Nexo số Tài sản kỹ thuật số tương ứng với Vay tín dụng Crypto từ Nexo đã được cấp hoặc các Tài sản kỹ thuật số khác được Nexo chấp nhận; (ii) bằng Tài sản thế chấp; hoặc (iii) bằng cách kết hợp (i)(ii). Đôi khi một số quy tắc nhất định có thể áp dụng cho các khoản hoàn trả như được biểu thị trên Nền tảng Nexo.

3. Tất cả các khoản hoàn trả sẽ được phân bổ trước tiên là cho Tiền lãi và sau đó là tiền gốc của Vay tín dụng Crypto từ Nexo.

4. Khi Vay tín dụng Crypto từ Nexo đã được hoàn trả đầy đủ, tất cả Tài sản thế chấp còn lại sẽ được chuyển trở lại Tài khoản Nexo của Khách hàng.

5. Bất cứ lúc nào, Nexo cũng có thể cung cấp cho khách hàng các khoản chiết khấu cho Vay tín dụng Crypto từ Nexo hoặc bất kỳ phần nào trong đó, chẳng hạn như tiền gốc hoặc Tiền lãi, trong các điều kiện được cho là phù hợp.

IX. NGHĨA VỤ SỰ BẢO ĐẢM

1. Khách hàng phải tuyên bố, bảo đảm và xác nhận rằng:

1.1. Khách hàng đã đáp ứng các điều kiện ở Mục. III.1.;

1.2. Khách hàng là chủ sở hữu độc quyền của Tài sản kỹ thuật số được sử dụng làm Tài sản thế chấp;

1.3.  Khách hàng thực hiện mọi hành động hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Hợp đồng thỏa thuận một cách hợp lệ;

1.4. Tài sản kỹ thuật số mà khách hàng đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp như Tài sản thế chấp, không xuất phát từ hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm hình sự nào khác theo bất kỳ Luật hiện hành nào của khu vực tài phán;

1.5. Khách hàng đã nộp cho Nexo những thông tin và tài liệu đầy đủ, chính xác và mới nhất;

1.6. Khách hàng phải nhận thức về việc tuân thủ theo quy định về thuế trong khu vực quyền tài phán và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ việc kê khai và nộp bất kỳ khoản thuế nào cho cơ quan thuế có thẩm quyền, theo yêu cầu của Luật hiện hành. Nexo sẽ ​​không phải bồi thường cho khách hàng về quy định thuế của khách hàng hoặc tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thuế. Việc không nắm chắc luật về thuế liên quan đến Tài sản kỹ thuật số có thể khiến khách hàng gặp phải bất kỳ hệ quả không lường trước được về thuế sau này, liên quan đến việc nắm giữ Tài sản kỹ thuật số của khách hàng và việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và Nexo sẽ ​​không có trách nhiệm pháp lý.  Nexo không chịu mọi chi phí và phí tổn phát sinh do sự nắm chắc ở trên của khách hàng;

1.7. Khách hàng phải hoàn toàn nhận thức được những rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng Tài khoản Nexo và Vay tín dụng Crypto từ Nexo.

2. Bạn cam kết:

2.1. Sử dụng Tín dụng tài sản Crypto và các dịch vụ Nexo một cách trung thực;

2.2. Không vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản chung này, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie hoặc Luật hiện hành nào trong bất kỳ khu vực quyền tài phán có liên quan;

2.3. Không tham gia, thực hiện bất kỳ hành vi xuyên tạc, lừa đảo, hành vi gây hại hoặc hoạt động phạm tội nào;

2.4. Không cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, không đầy đủ, hết hiệu lực hoặc sai sự thật;

2.5. Không can thiệp, ngăn chặn hoặc chiếm đoạt mạng, hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của chúng tôi;

2.6. Không chuyển giao hoặc tải lên bất kỳ phần mềm hoặc chương trình virus hoặc độc hại nào khác, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các tài khoản, trang web, mạng hoặc hệ thống người dùng khác liên quan đến các dịch vụ của Nexo;

2.7. Không dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của chúng tôi hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi;

2.8. Không gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh nào nhằm mục đích thu thập, lập chỉ mục truy xuất, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu bất kỳ phần nào của bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của chúng tôi; hoặc che giấu, cản trở hoạt động và / hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến Vay tín dụng Crypto từ Nexo;

2.9. Đảm bảo dữ liệu cần thiết để sử dụng Tài khoản Nexo không khả dụng cho bên thứ ba;

2.10. Thông báo cho Nexo về bất kỳ thay đổi nào về thông tin và tài liệu đã nộp cho Nexo, đặc biệt là thông chi tiết liên hệ của khách hàng, trong vòng 1 (một) ngày kể từ khi thay đổi.

X. VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG

1. Sự nảy sinh của một trong các sự kiện sau đây sẽ cấu thành Sự kiện vi phạm:

a) Khách hàng vi phạm một trong các nghĩa vụ hoặc bảo đảm theo các Điều khoản chung này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nghĩa vụ nào về việc chi trả bất kỳ khoản tiền nào (tiền gốc, tiền lãi hoặc các khoản chi phí khác) cho Nexo đối với Vay tín dụng Crypto từ Nexo;

b) Khách hàng vi phạm nghĩa vụ khác liên quan đến mối quan hệ của Khách hàng với Nexo, bao gồm mọi nghĩa vụ phát sinh từ Tài sản thế chấp (nghĩa vụ duy trì Tài sản kỹ thuật số với Nexo được Nexo xem xét có thể chấp nhận được và tuân thủ theo các Điều khoản chung này);

c) Khách hàng không có khả năng thanh toán các khoản nợ của Khách hàng, ký kết một một thỏa thuận hoặc dàn xếp với các chủ nợ của Khách hàng liên quan đến việc tái cơ cấu các khoản nợ của Khách hàng phải chịu hoặc là đối tượng của bất kỳ biện pháp giải quyết nào nhằm khiến Khách hàng tuyên bố phá sản hoặc chỉ định người quản lý, quản trị viên, người được ủy thác hoặc người thanh toán;

d) Việc Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ của theo Hợp đồng thỏa thuận là bất hợp pháp hoặc trở nên bất hợp pháp;

e) Nexo không thể liên hệ với Khách hàng theo những thông tin liên hệ mới nhất để trao đổi thư tín mà Khách hàng cung cấp;

2. Trong trường hợp xảy ra Sự kiện vi phạm, Nexo có quyền:

a) Chấm dứt Vay tín dụng Crypto từ Nexo và/ hoặc Hợp đồng thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức;

b) Lập tức tuyên bố rằng một khoản tiền gốc bất kỳ đã tới hạn đối với Vay tín dụng Crypto từ Nexo cũng như tiền lãi tích lũy và bất kỳ khoản tiền nào khác đối với Vay tín dụng Crypto từ Nexo;

c) Tùy theo quyền quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, bán toàn bộ hoặc một phần của Tài sản thế chấp theo các điều khoản hợp đồng được áp dụng; và/hoặc

d) Nói chung là thực thi bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

3. Khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho Nexo và các liên kết chi nhánh của Nexo (gồm có: nhân viên, cán bộ, giám đốc, và người đại diện) không phải chịu bất kỳ tổn thất nào về khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí tổn và các khoản chi (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), ), phát sinh thêm hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba về các Điều khoản chung này hoặc việc Khách hàng sử dụng Vay tín dụng Crypto từ Nexo hay bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi và vi phạm các Điều khoản chung này hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào.

XI. CÔNG BỐ RỦI RO

1. Trạng thái pháp chế của Tài sản kỹ thuật số hiện chưa được ổn định, vẫn còn khác nhau giữa các khu vực tài phán và chưa có sự chắc chắn đáng kể. Có khả năng trong tương lai, một số luật, quy định, chính sách hoặc quy tắc nhất định liên quan đến Tài sản kỹ thuật số hoặc công nghệ blockchain, có thể được triển khai, điều này sẽ ảnh hưởng hoặc hạn chế trực tiếp hoặc gián tiếp các dịch vụ của Nexo.

2. KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM XÁC MINH LIỆU VIỆC SỬ DỤNG VAY TÍN DỤNG CRYPTO TỪ NEXO HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CỦA CHÚNG TÔI CÓ HỢP PHÁP TRONG KHU VỰC TÀI PHÁN CỦA MÌNH HAY KHÔNG NẾU KHÔNG HỢP PHÁP THÌ KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG. TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG KHÔNG NẮM CHẮC VỀ VIỆC XÁC MINH NÀY, HÃY TÌM KIẾM TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỘC LẬP.

3. Chúng tôi có thể bị buộc phải đình chỉ hoặc ngưng hoặc thay đổi các khía cạnh của Vay tín dụng Crypto từ Nexo hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi thuộc bất kỳ khu vực tài phán nào nếu các cơ quan lập quy hoặc Luật hiện hành yêu cầu, mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp đó thì Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản Nexo của Khách hàng có thể bị đóng băng trong một khoảng thời gian không xác định cho đến khi vấn đề được giải quyết.

4. Nexo sẽ ​​không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, lỗi, gián đoạn hoặc không thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản chung này, trong đó sự chậm trễ hoặc không thực hiện được nghĩa vụ là hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sau đây: (i ) thảm họa, thiên tai, tòa án hoặc chính phủ; (ii) thất bại hoặc gián đoạn trong việc truy cập các mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân, các kênh truyền thông hoặc hệ thống thông tin; (iii) hành động hoặc thiếu sót của một bên, chúng tôi không chịu trách nhiệm; (iv) trì hoãn, thất bại hoặc gián đoạn hoặc dịch vụ không khả dụng của bên thứ ba; (v) đình công, đình chỉ làm việc, tranh chấp lao động, chiến tranh, hành vi khủng bố và bạo loạn.

5. Khách hàng hiểu rõ và cam kết sử dụng Tài khoản Nexo và Vay tín dụng Crypto của Nexo và chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Phần này không mang tính bao quát toàn diện và không công bố tất cả các rủi ro liên quan đến Tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, khách hàng nên cân nhắc cẩn trọng liệu việc sử dụng như vậy có phù hợp với hoàn cảnh và nguồn tài chính của mình hay không.

XII. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. CHO DÙ BẤT CỨ QUY ĐỊNH NÀO NẰM TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY THÌ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP MỘT BÊN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BÊN CÒN LẠI VỀ TIỀN BỒI THƯỜNG PHÁT SINH, TIỀN BỒI THƯỜNG ĐẶC BIỆT, TIỀN BỒI THƯỜNG RĂN ĐE, TIỀN BỒI THƯỜNG TRỪNG PHẠT, TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ , BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BAO GỒM THIỆT HẠI DOANH THU, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, HÀNG HÓA THAY THẾ, THIỆT HẠI CÔNG NGHỆ, HOẶC GIÁN ĐOẠN/MẤT QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ/THIẾT BỊ, KỂ CẢ KHI CÓ BÊN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI TRÊN, CHO DÙ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ PHÁT SINH DO HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM, HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

2. Chúng tôi và bất kỳ đại diện hoặc người được chỉ định nào của chúng tôi đều không có trách nhiệm về: (i) việc quản lý hoặc hiệu suất Tài sản Kỹ thuật số của khách hàng (bao gồm mọi sự suy giảm về giá trị); và (i) mọi khoản thuế hoặc nghĩa vụ phải trả đối với Tài sản Kỹ thuật số của khách hàng.

3. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản chung này, trong phạm vi được cho phép bởi bất kỳ Luật hiện hành nào, nếu không thì chúng tôi có quyền từ chối tất cả sự đại diện hoặc bảo đảm khác một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với khách hàng, các chi nhánh của khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự bảo đảm nào về chất lượng, tính phù hợp, tính thương mại, sự tương thích cho một mục đích cụ thể hoặc nếu không thì (bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ hàng hóa nào được cung cấp ngẫu nhiên (bất kể quá trình giao dịch, tùy chỉnh hoặc sử dụng thương mại) đối với dịch vụ của Nexo theo những Điều khoản chung này.

4. Chúng tôi có quyền lựa chọn trách nhiệm pháp lý đối với sự đại diện và bảo đảm được bao gồm trong các Điều khoản chung này được giới hạn ở một trong những việc như cung cấp lại, thay thế hoặc sửa chữa, hoặc trả phí cho việc cung cấp lại, thay thế hoặc sửa chữa đó hoặc trả phí thêm lần nữa cho việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến vi phạm xảy ra.

5. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VAY TÍN DỤNG CRYPTO TỪ NEXO VƯỢT MỨC CHI PHÍ MÀ KHÁCH HÀNG CHI TRẢ CHO NEXO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRONG SUỐT THỜI HẠN 12 THÁNG. VIỆC NÀY SẼ NHANH CHÓNG DẪN ĐẾN VIỆC ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. NHỮNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở TRÊN ÁP DỤNG ĐỐI Ở MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

XIII. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN

1. Hợp đồng thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức khi đóng Tài khoản Nexo khách hàng và ngưng sử dụng Vay tín dụng Crypto từ Nexo. Hợp đồng thỏa thuận có thể bị chấm dứt ngay khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Nexo nếu Nexo ngừng cung cấp Vay tín dụng Crypto từ Nexo vì bất kỳ lý do gì.

2. Trong trường hợp Tài khoản Nexo của khách hàng bị đình chỉ hoặc đóng có số dư chưa thanh toán, khách hàng có quyền thu hồi Tài sản kỹ thuật số có liên quan, nếu như Luật hiện hành hoặc lệnh của tòa án không ngăn cấm chúng tôi phát mại Tài sản kỹ thuật số đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Tài sản kỹ thuật số đó có được thông qua lừa đảo hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm tội nào.

3. Việc chấm dứt Hợp đồng thỏa thuận này sẽ không cản trở bất kỳ Bên nào tìm kiếm các biện pháp khắc phục đối với Bên còn lại về bất kỳ vi phạm Hợp đồng thỏa thuận này xảy ra trước khi chấm dứt đó.

XIV. THÔNG BÁO

1. Mọi thông báo được yêu cầu hoặc được đưa ra theo các Điều khoản chung này từ Nexo đến Khách hàng sẽ được coi là được tiếp nhận hợp lệ khi được gửi đến địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại mới nhất. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các thông báo thông qua việc đăng tải trên Nền tảng Nexo.

2. Mọi thông báo được yêu cầu hoặc đưa ra theo các Điều khoản chung này từ Khách hàng đến với Nexo sẽ ​​chỉ được thực hiện thông qua e-mail được ghi bằng tiếng Anh, được gửi tới địa chỉ [email protected]

XV. LUẬT CHI PHỐI VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

1. Hợp đồng thỏa thuận sẽ bị chi phối độc quyền bởi luật nội dung thuộc khu vực quyền tài phán của Nexo.

2. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do hoặc liên quan đến Hợp đồng thỏa thuận hoặc các Điều khoản chung này, trừ khi được giải quyết bằng thiện chí giữa các Bên, nếu không thì sẽ được chuyển đến tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác theo luật tố tụng thuộc khu vực tài phán của Nexo. Các Bên đồng ý rằng mọi thủ tục giải quyết tranh chấp theo luật hiện hành đã nêu ở trên sẽ được tiến hành trên cơ sở cá nhân và không phải với vai trò là nguyên cáo trong một vụ tố tụng tập thể, hợp nhất hoặc đại diện. Tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác không thể hợp nhất hoặc xác nhập từ hai khiếu nại trở lên lại với nhau và ngoài ra, cũng không thể nắm quyền xét xử bất kỳ hình thức tố tụng hợp nhất, đại diện hoặc tập thể nào. Bất kỳ khoản đền bù nào đã được tòa án quyết định đưa ra sẽ không thể ảnh hưởng đến các khách hàng khác của Nexo.

XVI. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Quyền sở hữu trí tuệ vẫn là tài sản độc quyền của Nexo và không thể bị Khách hàng sao chép, trưng bày, phân phối và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nexo.

2. Hợp đồng thỏa thuận này cùng với Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ của Nexo và Chính sách quyền riêng tư, đại diện cho thỏa thuận đầy đủ giữa khách hàng và Nexo liên quan đến việc sử dụng Vay tín dụng Crypto từ Nexo. Thỏa thuận đầy đủ này thay thế cho toàn bộ sự đại diện, nắm rõ, thỏa thuận hoặc trao đổi thông tin trước giữa khách hàng và Nexo, được thể hiện bằng văn bản hoặc lời nói, bao gồm cả tuyên bố được đưa ra trong bản thảo mô tả chi tiết về dự án ICO (Initial Coin Offering – phát hành token lần đầu) trên Nền tảng Nexo.

3. Tùy vào từng thời điểm mà Nexo sẽ ​​bảo lưu quyền sửa đổi hoặc bổ sung các Điều khoản chung này. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực và được áp dụng đầy đủ kể từ ngày được công bố trên Nền tảng Nexo, trong khi chúng sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản hiện tại của Vay tín dụng Crypto từ Nexo của khách hàng và chỉ áp dụng cho Vay tín dụng Crypto Nexo mới.

4. Các tiêu đề mô tả trong các Điều khoản chung này được chèn vào để thuận tiện cho việc theo dõi và sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn giải Hợp đồng thỏa thuận này.

5. Việc vô hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản chung này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ quy định nào khác nằm trong Điều khoản chung này, các quy định còn lại nằm trong Điều khoản chung này sẽ vẫn có hiệu lực.

6. Việc Nexo không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản chung này sẽ không cấu thành sự từ bỏ hiện tại hoặc tương lai của quyền hoặc quy định đó.

7. Việc cấp Vay tín dụng Crypto từ Nexo cho khách hàng không khiến Nexo trở thành người được ủy thác hoặc cố vấn đầu tư cho họ và không có bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào tồn tại giữa chúng tôi. Chúng tôi không đặt sự tín nhiệm hoặc nghĩa vụ nào khác liên quan đối với Tài khoản Nexo của khách hàng ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong hợp đồng thỏa thuận.

8. Bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của khách hàng phát sinh từ Hợp đồng thỏa thuận đều không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao khi không có sự đồng thuận trước bằng văn bản của Nexo. Nexo sẽ ​​bảo lưu quyền chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao Hợp đồng thỏa thuận này và các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải có thông báo hoặc sự chấp thuận nào từ phía khách hàng.

Đăng ký nhận thông tin

Tải ứng dụng Nexo và VNDC ngay

Nexo

VNDC Wallet

© Nexo là thương hiệu và nhãn hiệu thuộc sở hữu độc quyền của Nexo.
LiveTrade và VNDC là đối tác triển khai dịch vụ Instant Crypto Credit Lines của Nexo tại Việt Nam

© Nexo là thương hiệu và nhãn hiệu thuộc sở hữu độc quyền của Nexo.
LiveTrade là đối tác triển khai dịch vụ Instant Crypto Credit Lines của Nexo tại Việt Nam