Điều khoản và điều kiện chung

1. Giới thiệu.

Các Điều khoản và Điều kiện này (gọi tắt là các “Điều khoản” hoặc các “Điều khoản và Điều kiện”) trên trang web này sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web này, bao gồm tất cả các trang trong trang web này (dưới đây gọi chung là “Trang web”). Các Điều khoản này được áp dụng đầy đủ và có hiệu lực đối với việc bạn sử dụng Trang web, và việc bạn sử dụng Trang web này nghĩa là bạn hoàn toàn chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện được nêu tại đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn phản đối bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào.

Trang web này không dành cho Trẻ vị thành niên (nghĩa là những người chưa đủ 18 tuổi) và bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn chưa thành niên.

2. Quyền sở hữu trí tuệ.

Theo các Điều khoản này, ngoại trừ các nội dung thuộc sở hữu của bạn mà bạn đã quyết định đưa lên Trang web này, Nexo và/hoặc người cấp phép của Nexo giữ tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ và tài liệu có trên Trang web này và tất cả các quyền đó đều được bảo lưu. Bạn chỉ được cấp phép giới hạn và chịu các hạn chế được nêu trong các Điều khoản này trong việc xem tài liệu có trên Trang web.

3. Hạn chế.

Điều khoản này nêu rõ ràng và nhấn mạnh là bạn bị hạn chế tất cả những điều sau đây:

a. bán, cấp giấy phép con và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này;

b. sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào mà gây hoặc có thể gây tổn hại cho Trang web;

c. sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào tác động đến người dùng truy cập vào trang web;

d. sử dụng Trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo cách dẫn đến các hành vi trái pháp luật;

e. có thể gây hại cho Trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;

f. tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này hoặc trong khi sử dụng Trang web này; 

Bạn bị hạn chế truy cập một số nội dung của Trang web này và Nexo có toàn quyền quyết định việc có thể hạn chế thêm quyền truy cập của Bạn vào bất kỳ nội dung nào của Trang web này bất cứ lúc nào. Mọi ID người dùng và mật khẩu cho Trang web này mà bạn có thể có đều được bảo mật và bạn phải giữ bí mật thông tin đó.

4. Các nội dung của bạn.

Trong các Điều khoản và Điều kiện này, “Nội dung của bạn” nghĩa là bất kỳ âm thanh, video, văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà Bạn chọn để hiển thị trên trang web này. Liên quan đến Nội dung của bạn, khi cho hiển thị nội dung đó, bạn đã trao cho Nexo quyền không độc quyền, toàn cầu, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối các nội dung trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Nexo có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi Trang web này vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

5. Không đưa ra đảm bảo.

Trang web này được cung cấp theo “nguyên trạng”, với nhiều lỗi, và Nexo không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web. Ngoài ra, không có bất kỳ nội dung nào trên Trang web này sẽ được hiểu là đang tư vấn hoặc đưa ra lời khuyên cho Bạn.

6. Giới hạn trách nhiệm.

Trong mọi trường hợp, Nexo cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của Nexo đều sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, cho dù trách nhiệm đó là theo hợp đồng, là các sai phạm cá nhân hay các vấn đề khác, và Nexo – bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của Nexo – sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những trách nhiệm pháp lý gián tiếp, là hậu quả hoặc trách nhiệm pháp lý đặc biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang web này.

7. Bồi thường.

Bạn phải bồi thường cho Nexo ở mức tối đa đối với mọi trách nhiệm, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân khởi kiện, thiệt hại và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Những điều khoản này.

8. Đồng ý trao đổi thông tin.

Bạn đồng ý cho Nexo sử dụng số điện thoại di động của Bạn nhằm mục đích cung cấp bất kỳ thông tin nào và gửi bất kỳ tin nhắn và thông báo nào liên quan đến các mối quan hệ hợp đồng của đôi bên, bao gồm cả việc phục vụ cho mục đích tiếp thị.

9. Điều khoản hiệu lực từng phần.

Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này được xác định là không thể thực thi hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, thì việc không thể thực thi hoặc vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không làm cho tất cả các Điều khoản theo đây trở nên không thể thực thi hoặc không hợp lệ, và các quy định đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến những quy định còn lại.

10. Thay đổi các Điều khoản.

Nexo được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào khi Nexo cho là phù hợp và khi sử dụng Trang web này, bạn phải thường xuyên xem lại các Điều khoản đó để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ tất cả các Điều khoản và Điều kiện quy định về việc sử dụng Trang web này.

11. Chuyển nhượng.

Nexo sẽ được phép chuyển nhượng, chuyển giao và ký hợp đồng phụ đối với các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần phải có bất kỳ thông báo hay sự chấp thuận nào. Tuy nhiên, Bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển giao và ký hợp đồng phụ đối với bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo các Điều khoản này.

12. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này, bao gồm mọi chú ý và khước từ trách nhiệm trên Trang web này, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Nexo và bạn về việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và quan điểm trước đó về vấn đề này.

13. Luật chi phối & Quyền tài phán.

Các Điều khoản này sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp thuộc quyền tài phán của Chủ sở hữu trang web và bạn phải tuân theo quyền tài phán không độc quyền của khu vực tài phán của Chủ sở hữu trang web trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

 

Đăng ký nhận thông tin

Tải ứng dụng Nexo và VNDC ngay

Nexo

VNDC Wallet

© Nexo là thương hiệu và nhãn hiệu thuộc sở hữu độc quyền của Nexo.
LiveTrade và VNDC là đối tác triển khai dịch vụ Instant Crypto Credit Lines của Nexo tại Việt Nam

© Nexo là thương hiệu và nhãn hiệu thuộc sở hữu độc quyền của Nexo.
LiveTrade là đối tác triển khai dịch vụ Instant Crypto Credit Lines của Nexo tại Việt Nam